Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) – przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora Danych:

I.  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartłomiej Romaniuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prywatny Gabinet Ginekologiczny Bartłomiej Romaniuk z siedzibą w Bydgoszczy (85-052) przy ul. Augusta Cieszkowskiego 5/1a, zarejestrowaną w CEiDG, zidentyfikowaną dla celów podatkowych pod NIP 5542412138, a dla celów statystycznych pod REGON 3400029530. 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: gabinet@romaniuk-ginekolog.pl , telefonicznie pod nr: 509-686-786 albo pisemnie na wskazany powyżej adres.

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami prawnymi w szczególności zaś zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przetwarzamy dane, które udostępnili nam Państwo różnymi kanałami komunikacji w tym pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane mogły nam zostać przekazane w różnych sytuacjach np. w ramach kontynuacji świadczeń medycznych, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub w celu zapisania się do newslettera.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i f RODO, a w przypadku  szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej świadczenia oferowanych przez nas usług medycznych, w celu udzielenia świadczeń związanych z ubezpieczeniem społecznym, udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane do nas pytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie, marketingu bezpośredniego i kontaktu w sprawie innych informacji i usług, a także wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, ustalenia, obrony i  dochodzenia ewentualnych roszczeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

W związku z realizacją świadczonych przez nas usług oraz związanymi z tym obowiązkami prawnymi będziemy przetwarzać następujące dane: Imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania, numer PESEL, NIP, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, numer telefonu, adres e-mail, informacje o stanie zdrowia, informacje o zakresie udzielonych świadczeń medycznych oraz dane przekazane nam w związku z prośbą o kontakt lub udzielenie informacji.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Wdrożone przez nas procedury wewnętrzne gwarantują, że zbierane dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; 
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów dla których dane te są przetwarzane; 
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

IV. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą. Przetwarzamy również dane zamieszczone w powszechnie dostępnych rejestrach (KRS, CEiDG).

V.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzane dane osobowe możemy przekazać podmiotom współpracującym z nami, w celu prawidłowego wykonania świadczeń medycznych czy też w celu realizacji usług dodatkowych. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z nami na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub umowy współadministrowania. Dotyczy to np. podmiotów świadczących usługi laboratoryjne, doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, obsługę informatyczną.

VI.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej lub do wycofania zgody. Po wykonaniu świadczenia będziemy przetwarzali Państwa  dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji ewentualnych roszczeń (a wynikający zwłaszcza z terminów przedawnienia określonych w Ordynacji podatkowej oraz Kodeksie Cywilnym) lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – w szczególności tych dotyczących przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej oraz obowiązków wynikających z prawa podatkowego i rachunkowości. W przypadku danych wykorzystywanych do celów marketingowych będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody.

VII.  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

Państwa dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony danych, w szczególności poprzez:

  • stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; 

lub

  • transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. 

 W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

VIII.  UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W zakresie i na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu prawa do:  dostępu do danych, w tym prawo uzyskania ich kopii; żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia ich do innego administratora.

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić nam wykonywanie świadczeń na Państwa rzecz.

Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email lub listownie na adres wskazane powyżej.

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.